•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
زمینه‌های فعالیت شرکت نیروفراز
پروژه‌های منتخب نیرو فراز
پروژه های تعمیرات و نگهداری
پروژه های توسعه و نوسازی
آخرین اخبار صنعت برق
تازه های شرکت نیروفراز