•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

1- قوانین و استاندارد های مرتبط با ایمنی و بهداشت:

 

1-1 آیین نامه ها:

1-1-1 آئین نامه ها ی حفاظت و بهداشت کار  

2-1 قوانین:

1-2-1 قانون کار (فصل چهارم) 

 

2- مطالب آموزشی:

 

1-2 نکات ایمنی 

1-1-2 : پنج اصل طلایی هنگام کار روی شبکه ها و تجهیزات برق 

2-1-2 : طریقه نصب ارت دستی تجهیزات پست 

2-2 ایمنی در برق

1-2-2 : علل وقوع حوادث الکتریکی و خطرات ناشی از آن