•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

1- هشتصد پرسش و پاسخ اپراتوری پست های فوق توزییع 

2- آشنایی با پستهای انتقال انرژی   

3- حفاظت ترانسفورماتور های قدرت 

4- آشنایی با رله های حفاظتی از دیدگاه بهره برداری شبکه های فشار قوی (قسمت اول) 

5- آشنایی با رله های حفاظتی از دیدگاه بهره برداری شبکه های فشار قوی (قسمت دوم) 

6- بررسی اضافه ولتاژهای موقت در سیستم قدرت 

7-معرفی کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی     (plc)

8-استانداردهای متداول در زمینه اتوماسیون پست 

9-ساختار کلی سیستم اسکادا 

10- برقگیرها و نحوه استفاده آنها در پست برق 

11- معرفی ترانسفورماتور زمین و انواع آن 

12- Practical Power System Protection 

13- راهنمای کاربردی برای تست کلیدهای قدرت هوایی 

14- سکسیونر ها و کاربرد آن در پست های برق فشار قوی 

15- نرم افزار آموزشی و راهنمای تجهیزات پستهای انتقال برق 

16-DDS Digital Transformer Protection 

17- دانستنی هایی در باره گاز SF6