•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

مطالعات سیستم های قدرت و خدمات مهندسی

 

 

1- انجام خدمات فنی و مهندسی در زمینه تامین تجهیزات خطوط و پستهای فشار قوی تا سطح 400 کیلوولت  

2- انجام خدمات مهندسی در زمینه مطالعه سیستمهای قدرت(پخش بار، اتصال کوتاه، پایداری، محاسبات و کوردنیشن رله ها و...)

3- مطالعه اولیه و امکان سنجی احداث خطوط  و پستهای فوق فشارقوی تا سطح 400 کیلوولت

4- انجام خدمات مهندسی در زمینه طراحی کلی و تفصیلی خطوط و پستهای فشار قوی  تا سطح 400 کیلوولت

5- برنامه ریزی و کنترل پروژه های احداث خطوط و پست های فشار قوی تا سطح 400 کیلو ولت.

 

اجرای پروژه های توسعه و نوسازی شبکه شامل:

 

1- انجام پروژه های ساختمانی زیر بنایی شبکه های قدرت شامل اجرای بخش ساختمانی و فندانسون پستها و خطوط فشار قوی 

2- احداث کامل خطوط و پستهای فشار قوی تا سطح ولتاژ 230 کیلو ولت شامل کلیه مراحل عملیات طراحی، تائمین تجهیز، نصب ، تست و راه اندازی

3- بهینه سازی و نوسازی شبکه در قالب پروژه های بهینه سازی پستها و خطوط فشار قوی تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت