•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

باتوجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی موجود و عدم استفاده بهینه از همین منابع موجود ، ضرورت بازنگری در روند تولید و توزیع انرژی الکتریکی امری اجتناب ناپذیر است.از این رو شرکت نیروفراز با تشکیل واحد مدیریت انرژی سعی کرده قسمتی از نیاز جامعه در ارتباط با مسائل مربوط به انرژی در زمینه های برنامه ریزی، بهینه سازی انرژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر و تجدید ناپذیر را برطرف نماید.

اهم فعالیت ها:

1- مدیریت در بهینه سازی تولید و توزیع انرژی الکتریکی

2- انجام مطالعات مربوط به انرژی

3- انجام بررسی های فنی و اقتصادی سیستمهای تولید و توزیع و انرژی های تجدید ناپذیر و تجدید پذیر

4 - تعیین قیمت تمام شده بهای انرژی و بررسی و تحلیل اقتصادی واحدهای تولیدی