•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

 فهرست پروژه های تحقیق و مطالعات R&D شرکت نیرو فراز جنوب شرق


 

ردیف نام و مشخصات پروژه محل اجرا نام کارفرما سال انعقاد قرارداد
1 استقرار سیستم مکانیزاسیون اسناد فنی پستهای انتقال 230 و 400 کیلوولت استان کرمان کرمان برق منطقه ای کرمان 1392
2 مطالعه سیستم قدرت و کوردینیشن سیستم حفاظتی معدن چادرملو یزد مجتمع معدنی چادرملو 1389
3 ارزیابی کمی و کیفی بخش حفاظت پستهای انتقال استان اصفهان و خراسان خراسان و اصفهان شرکت مشیران 1388
4 ارزیابی کمی و کیفی بخش حفاظت پستهای انتقال منطقه جنوب شرق یزد و کرمان و سیستان شرکت مشیران 1386