•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

دپارتمان ایمنی، بهداشت و محیط زیست:

امروزه بیماریها و حوادث ناشی از کار به یکی از نگرانیها اجتماعی جامعه کارگری و دست اندرکاران مسایل بهداشت ایمنی محیط کار تبدیل شده است . علاوه بر عوامل مربوط به فرهنگ عمومی ایمنی و بهداشت عدم اجرای قوانین و مقررات مربوطه و کمبود آموزش می تواند فقدان برنامه ریزی و توجه کافی به بهداشت حرفه ای و ایمنی کارگران را در اغلب واحد های صنعتی از جمله دلایل بالا بودن میزان حوادث و بیماریهای ناشی از کار بر شمرد.نیروی شاغل بخش مولد جامعه را تشکیل می دهد وامروزه با توجه به اهمیت موضوع سلامت نیروی کار نیاز به مدیریت مناسب در دستیابی به روشهای منسجمبهبود شرایط کار بیش از پیش نمایان می شود.هدف اصلی و رسالت دپارتمان ایمنی و بهداشت شرکت ایجاد فضای کاری امن و سالم به همراه فراهم نمودن موجبات سلامتی و شادابی روح و جسم کارکنان در محیط کار و رعایت اصولی است که از بیماری و حوادث ناشی از کار جلوگیری مینماید.این دپارتمان فعالیت رسمی خود را همزمان با چهارمین سال فعالیت شرکت آغاز نموده و در پایان اولین سال فعالیت خود موفق به دریافت گواهی OHSAS 18001 گردیده است.

عمده ترین فعالیت های این دپارتمان:

. تهیه و تدوین خط مشی های ایمنی و بهداشت حرفه ای شرکت

· ارزیابی ریسک های ایمنی و بهداشت در واحد های مختلف شرکت

· تعیین اقدامات کنترلی مرتبط با ریسک ها و پیگیری اجرای این اقدامات

· نیاز سنجی آموزش های ایمنی مورد نیاز و برگزاری دوره های عمومی و تخصصی ایمنی

· نیاز سنجی، تهیه و تحویل وسایل حفاظت فردی و گروهی استاندارد

· بازدید از پروژه ها، تهیه گزارش مربوطه، اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و ارائه پیشنهادات لازم جهت رفع آنها

· تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و طرح مسائل و مشکلات در جلسات کمیته و پیگیری موارد مطرح شده در جلسه

· کنترل و نظارت بر رعایت مسائل ایمنی پیمانکاران اجرایی بخش های مختلف