•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

دپارتمان مالی و پشتیبانی :

امروزه نقش اطلاعات مالی و عملیاتی در پیش بینی و برنامه ریزی، انجام تحلیلها و تصمیم گیری در کسب و کار بسیار قابل توجه است. دپارتمان مدیریت مالی و پشتیبانی بمنظور پیشبرد اهداف سازمان در راستای برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت در انجام کلیه امور بازرگانی، مالی و پشتیبانی سازمان با ایجاد ارتباط و هماهنگی با دستگاههای دورن و برون سازمانی فعالیت می نماید. این دپارتمان بمنظور تسهیل در انجام امور سازمان به سه واحد زیر مجموعه که خلاصه اهم وظایف آنها  به شرح ذیل ارائه میگردد، تقسیم گردیده است.

واحد بازرگانی و قرارداد ها :

1- بازاریابی و شناسایی مناقصات و انجام امور مرتبط با تکمیل اسناد فنی و مالی مناقصات مختلف تا مرحله عقد قرارداد و شروع عملیات اجرائی

2- انجام معاملات مرتبط با تأمین و خرید تجهیزات و کالاها و خدمات مورد نیاز سازمان

3- شناسایی و مذاکره با سازندگان و تأمین کنندگان داخلی و خارجی در جهت نیاز پروژه ها

4- برنامه ریزی و نظارت بر مبادله قراردادهای بازرگانی و خرید خدمات 5- همکاری برای تهیه موافقت نامه های شرکت با مجریان طرحها به منظور کنترل و هماهنگی مسائل اداری و مالی.

واحد حسابداری :

1- تنظیم اسناد ، رسیدگی و تشخیص حسابها ، نگهداری حسابها ، تهیه و تنظیم صورتها و گزارشات مالی در چارچوب قوانین ومقررات دولت و سازمان برای گروههای ذینفعان، بستانکاران، سازمانهای قانون گذار و مراجع مالیاتی

2- نظارت بر حسن اجرای امور اداری و مالی جاری و پروژه های سازمان در واحدهای تابعه سازمان

3- نظارت بر وصول درآمدها و هزینه ها و اعمال تمهیدات لازم به منظور رفع مغایرتها و تهیه گزارشات مدیریتی درخصوص در آمدها و هزینه ها

4- پشتیبانی مالی قراردادها و تامین اعتبار مالی پروژه در جهت تدارکات مفاد قراردادها 5- مدیریت مالی کلیه پرداختها و ارائه مفاصاحساب های مربوطه

واحد پشتیبانی و انبار:

1- برنامه ریزی و نظارت و انجام کلیه امور سیستم مدیریت انبار و اموال ،

2- برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد و نحوه نگهداری ساختمانها ،دستگاهها ، ماشین آلات ، تاسیسات ، ابنیه و فضای سبز

3- نظارت بر عملکرد سیستم مکاتبات اداری و نگهداری اسناد و مدارک و پرونده ها بر اساس الزامات سیستم مدیریت کیفیت

4- برنامه ریزی و تامین نیازمندیهای سازمان به قطعات و ماشین آلات، دستگاهها و لوازم و تجهیزات اداری .

5- برنامه ریزی در راستای انجام امور خدماتی تنظیف، امور تایپ، تکثیر و انتشارات ، نامه رسانی، نقلیه (حمل و نقل) و پشتیبانی برنامه های حوزه مدیریت