•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

دپارتمان توسعه و نوسازی

برق به عنوان صنعت زیر بنایی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور وایجاد زیرساخت های توسعه نقشی ارزنده واساسی دارد و بسترهای لازم را برای پویایی و رشد کشور درزمینه های گوناگون اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی فراهم می سازد. از این رو حرکت مستمر کشور در مسیر توسعه اقتصادی و ارتقاء سطح رفاه اجتماعی ، تلاش مداومی را در افزایش ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع انرژی برق را طلب می کند. در این راستا دپارتمان توسعه و نوسازی از بدو تاسیس شرکت رسالت بخش توسعه و نوسازی را با تکیه بر توان تخصصی و از طریق انجام خدمات مهندسی در زمینه های مطالعه و امکان سنجی ،  طراحی و تامین تجهیزات و همچنین نصب و راه اندازی شبکه های انتقال و فوق توزیع اعم از خطوط و پستهای فشارقوی تا سطح 400 کیلوولت را در دستور کار خود قرار داده است .

محورهای فعالیت :

 

مطالعات شبکه و خدمات مهندسی

1- انجام خدمات فنی و مهندسی در زمینه تامین تجهیزات خطوط و پستهای فشار قوی تا سطح 400 کیلوولت  

2- انجام خدمات مهندسی در زمینه مطالعه سیستمهای قدرت

3- مطالعه و امکان سنجی احداث خطوط  و پستهای فوق فشارقوی تا سطح 400 کیلوولت

4- انجام خدمات مهندسی در زمینه طراحی کلی و تفصیلی خطوط و پستهای فشار قوی  تا سطح 400 کیلوولت

5- برنامه ریزی و کنترل پروژه های توسعه و نوسازی

اجرای پروژه های توسعه و نوسازی شبکه شامل:

1- انجام پروژه های ساختمانی زیر بنایی شبکه های قدرت شامل اجرای بخش ساختمانی و فندانسون پستها و خطوط فشار قوی تا سطح 400 کیلوولت

2- احداث کامل خطوط و پستهای فشار قوی تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت شامل کلیه مراحل عملیات نصب ، تست و راه اندازی

3- بهینه سازی و نوسازی شبکه در قالب پروژه های بهینه سازی پستها و خطوط فشار قوی تا سطح ولتاژ 400 کیلوولت