•                             شرکت نیرو فراز جنوب شرق
 • مدیریت انرژی
 •   عملیات طراحی، تامین تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق
 •   ارائه خدمات مهندسی مطالعات سیستمهای قدرت و انرژی های نو
 •   بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات نیروگاهها، پست ها و خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع نیروی برق

 

برگزاری دوره ایمنی آموزشی

تعداد مطالعه:1067


برگزاری دوره آموزشی ایمنی در برق

                       


دوره ایمنی در برق با حضور پرسنل اجرایی شرکت نیروفراز جنوبشرق و به مدت 20 ساعت برگزار گردید.

برخی از  سر فصل های مطرح شده در این دوره آموزشی:

- آشنایی با خطرات برق

- آشنایی با کارکرد و اهداف سیستم اتصال به زمین

- فیزیولوژی برقگرفتگی

- روش های حفاظت فنی ایمنی برق

- خطرات برق فشارقوی

- امداد و نجات در حوادث برقگرفتگی

 

 

 


دیدگاه کاربران